Τομείς Δικαίου

Το  δικηγορικό γραφείο ασχολείται με κάθε τομέα του δικαίου.

Κατωτέρω παρατίθενται ενδεικτικά οι τομείς ενασχόλησης:

Αστικό Δίκαιο

  • Ενοχικό δίκαιο

  –   Αγωγή ή διαταγή για την  απόδοση χρήσης  μισθίου

  –  Διαφορές συνιδιοκτησίας, διαφορές από αδικοπραξίες, μισθώσεις ακινήτων, σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών, δικαιοπραξίες/ δωρεές
  –  Αποζημίωση λόγω συμβατικής ή αδικοπρακτικής ευθύνης

  –   Αποζημίωση από σύμβαση πώλησης  
  –  Δικαιοπραξίες

  • Εμπράγματο δίκαιο

  – Μεταβιβάσεις κινητών και ακινήτων, εγγραφές και εξαλείψεις προσημειώσεων υποθήκης και υποθηκών, υποθέσεις κτηματολογίου και διαφορές γειτονικού δικαίου.

  – Διεκδικητικές αγωγές.

  – Αιτήσεις για διόρθωση εγγραφών στο κτηματολόγιο. 

  – Αγωγές διανομής .

  • Οικογενειακό δίκαιο

  –   Αγωγές διαζυγίου, επιμέλειας και διατροφή συζύγου και τέκνων, ασφαλιστικά μέτρα

  –  Υποθέσεις  γονικής μέριμνας  και επιμέλειας τέκνων, υιοθεσία ανηλίκων/ενηλίκων, αναγνώριση τέκνου και προσβολή πατρότητας και δικαστική συμπαράσταση.

  • Κληρονομικό δίκαιο

  –   Νόμιμη μοίρα, δημοσίευση διαθηκών, εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή, αποδοχή και αποποίηση κληρονομιάς,  αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής.

  • Εργατικό Δίκαιο
  • Κατάρτιση και καταγγελία συμβάσεων εργασίας
  • Καταβολή αποζημιώσεων
  • Συλλογικές συμβάσεις
  • Επιδόματα

  Εμπορικό Δίκαιο

  Το συνεχώς μεταβαλλόμενο και πολύμορφο δίκαιο των εμπορικών εταιρειών διαδραματίζει βασικό ρόλο στη σημερινή κοινωνία.

  Η επιλογή του εταιρικού τύπου αποτελεί την αφετηρία και τον βασικό προβληματισμό κάθε επιχειρηματία, ο οποίος αποφασίζει να ιδρύσει μία εταιρεία. Σε αυτήν την επιλογή, πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες, όπως, μεταξύ άλλων, η αξία της εισφοράς του κάθε εταίρου, η ευθύνη ή μη των εταίρων/μετόχων για τα εταιρικά χρέη, διάφορα φορολογικά θέματα κλπ. Κατά δε την παραγωγική λειτουργία μιας εταιρίας αναλαμβάνουμε τη διευθέτηση οποιασδήποτε ενέργειας απαιτείται, όπως, λόγου χάρη, την τροποποίηση του καταστατικού, την είσοδος νέου εταίρου/μετόχου, τη μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, την αλλαγή διαχειριστή/διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου κ.λπ. Επίσης, αναλαμβάνουμε τη διευθέτηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών, για τη λύση και εκκαθάριση μιας εταιρίας.

  • Δίκαιο ανωνύμων εταιριών, ομορρύθμων εταιριών, ετερόρρυθμων εταιριών, Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (Ι.Κ.Ε.), Δίκαιο συνεταιρισμών

  –   Σύσταση και ίδρυση εταιρειών, λύση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, εξαγορές, συγχωνεύσεις, άσκηση εταιρικών αγωγών, αντικατάσταση ΔΣ, ζητήματα εκκαθάρισης εταιρειών, ειδικά ζητήματα μετόχων μειοψηφίας, εξωεταιρικές συμφωνίες μετόχων, προβλήματα απορρέοντα εκ της υποκεφαλαιοδότησης εταιρειών, συμβάσεις της εταιρίας με μέλη του Δ.Σ.

  • Πτωχευτικό Δίκαιο 

  –   Πτώχευση εταιριών, διαδικασία εξυγίανσης

  • Κατοχύρωση – Ανανέωση Εμπορικού Σήματος  και Επωνυμίας
  • Δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού
  • Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας

  – Πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα (κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας σε βιβλία, τραγούδια, ποιήματα κ.λ.π., σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών περί κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων)

  • Ναυτικό Δίκαιο
  • Τραπεζικό Δίκαιο

  Ρυθμίσεις Δανείων
  Η ανάγκη ρύθμισης των δανείων (π.χ. στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων) κατέστη απαραίτητη στη σημερινή οικονομική δυσπραγία.

  Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα

  Η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας οδήγησε πολλούς συμπολίτες μας στην αδυναμία ανταπόκρισής τους στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει έναντι των τραπεζών και του Δημοσίου. Διέξοδο για την ελάφρυνση των χρεών δίνει ο Νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ή αλλίως Νόμος Κατσέλη, με δικαστικές αποφάσεις που ελαφρύνουν τη θέση του πολίτη σύμφωνα με τις βιοτικές τους ανάγκες και της δυνατότητας κάλυψης των χρεών τους.

  Ο Νόμος 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) που αφορά σε υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα έχοντας επιδείξει μεγάλο αριθμό επιτυχημένων δικαστικών αποφάσεων διαγραφής χρέους δανειοληπτών και ρύθμισης των οφειλών τους περιλαμβάνει τα εξής:

  Κύρια σημεία

  Ποιοι υπάγονται;

  Φυσικά πρόσωπα, καταναλωτές και ελεύθεροι επαγγελματίες, με εξαίρεση τους εμπόρους. Δυνατότητα υπαγωγής έχουν και οι «μικρέμποροι» υπό προϋποθέσεις. Υπάγονται και όσοι ήταν έμποροι στο παρελθόν, έπαψαν όμως την εμπορία ή την οικονομική τους δραστηριότητα, χωρίς κατά την παύση αυτή να έχουν παύσει τις πληρωμές τους.

  Ποιες οφειλές υπάγονται στο νόμο;

  Υπάγεται κάθε οφειλή από οπουδήποτε και αν προέρχεται.

  α: Οφειλές που αναλήφθηκαν από τον οφειλέτη το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αιτήσεως στο Ειρηνοδικείο. Δεν θεωρούνται αναλήψεις οφειλών οι ρυθμίσεις των δανείων.

  β: Οφειλές που προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο

  γ: Διοικητικά πρόστιμα (Τροχαία, Εφορία κλπ), χρηματικές ποινές (Ποινικά Δικαστήρια).

  Πότε οι οφειλέτες μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση;

  Με την περιέλευσή τους σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών χωρίς δόλο.

  Ποια είναι η διαδικασία υπαγωγής στο Νόμο;

  1. Ο οφειλέτης δικαιούται οποτεδήποτε να προσφύγει στο Ειρηνοδικείο της κατοικίας του με την κατάθεση αίτησης και τον προσδιορισμό δικασίμου. Με την αίτηση ο οφειλέτης πρέπει να αναφέρει την περιουσιακή κατάσταση του ιδίου και του συζύγου, τα πάσης φύσεως εισοδήματά του, τους πιστωτές και τις απαιτήσεις, τυχόν μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων την τελευταία τριετία και τυχόν αίτημα διαγραφής χρεών.
  2. Με την κατάθεση της αίτησης ορίζεται η ημέρα επικύρωσης του προδικαστικού συμβιβασμού, εάν ζητείται, μέσα σε δύο μήνες από την κατάθεση, κατά την οποία εξετάζεται ενώπιον του Ειρηνοδίκη το ενδεχόμενο συμφωνίας των μερών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, ο Ειρηνοδίκης αποφασίζει την έκδοση προσωρινής διαταγής.
  3. Συζήτηση της αίτησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου.

  Ποινικό Δίκαιο

  • Γενικό και Ειδικό Ποινικό Δίκαιο
  • Αυτόφωρη διαδικασία για πλημμελήματα  και κακουργήματα 
  • Σύνταξη  και υποβολή Μηνύσεων/Εγκλήσεων & Υπομνημάτων για ποινικά αδικήματα 
  • Εκπροσώπηση εντολέων ενώπιον Εισαγγελικών/Ανακριτικών Αρχών και Ποινικών Δικαστηρίων
  • Εγκλήματα του κοινού ποινικού κώδικα

  –   Σωματικές βλάβες,  κλοπές, φθορές ξένης ιδιοκτησίας, εξύβριση, δυσφήμιση, απειλή, κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα  κ.λ.π.

  • Εγκλήματα ειδικών ποινικών νόμων 

  –   Νόμος περί λαθρεμπορίας, τελωνειακές παραβάσεις, φορολογικά εγκλήματα κ.λ.π.

  Δημόσιο Δίκαιο

  • Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης (συντάξεις):

  Στη σημερινή εποχή ιδιαίτερα, οι αλλαγές που έχουν επέλθει στο εργασιακό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας είναι συνεχείς δημιουργώντας ποικίλα και εύλογα ερωτήματα. Με γνώμονα την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, παρέχεται ολοκληρωμένη και αποτελεσματική  νομική υποστήριξη για οποιοδήποτε θέμα σε αυτόν τον τομέα.

  •  Διοικητικό Δίκαιο  

  – Προσφυγή, αίτηση ακύρωσης διοικητικής πράξης,  αγωγή αποκατάστασης ζημίας που υπέστη ο διοικούμενος από πράξη ή παράλειψη  οργάνου της διοίκησης/ εξωσυμβατική ευθύνη της δημόσιας διοίκησης.

  • Δημοσιονομικό/ Φορολογικό δίκαιο

  –   Προσφυγή, Ανακοπή.

  • Δίκαιο Περιβάλλοντος
  • Απαλλοτριώσεις (αναγνώριση δικαιούχων)
  • Υπαλληλικές προσφυγές
  • Έκδοση αδειών διαμονής αλλοδαπών και ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής 

  Τροχαία ατυχήματα

  • Παροχή συμβουλών και νομικής υποστήριξης σε εξωδικαστική και δικαστική επίλυση παραβάσεων των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πρόκλησης  τροχαίων ατυχημάτων με υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες, ή θάνατο.
  • Αν συμβεί τροχαίο ατύχημα, από το οποίο επήλθε βλάβη σε πρόσωπα ή πράγματα, κάθε οδηγός ή άλλος που χρησιμοποιεί την οδό, ο οποίος ενεπλάκη με οποιονδήποτε τρόπο στο ατύχημα υποχρεούται να σταθμεύσει αμέσως στο τόπο του ατυχήματος χωρίς να δημιουργήσει πρόσθετους κινδύνους στην κυκλοφορία και να λάβει μέτρα κυκλοφοριακής ασφάλειας στον τόπο του ατυχήματος και αν δεν μπορεί, να ειδοποιήσει για το ατύχημα την πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή. Επίσης, πρέπει να δώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του ως και κάθε χρήσιμη σχετική με το όχημά του πληροφορία, αν οι εμπλακέντες στο ατύχημα ζητήσουν αυτά.
  • Με το Σύστημα της Άμεσης Πληρωμής Ζημιών από τροχαίο ατύχημα (γνωστό ως Φιλικός Διακανονισμός) δίνεται η δυνατότητα στον οδηγό να αποζημιωθεί από τη δική του ασφαλιστική εταιρία, υπό ορισμένες εκ του νόμου προϋποθέσεις.